Sekretss inom brottsutredande verksamhet - CORE

6452

Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO 6032-10 och JO 2261-15). 2. oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av en sådan handling i strid med en myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller 3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en särskild lag. Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

  1. Job looking sites
  2. Hur gammal maste man vara for att ta mc kort
  3. Sandviken sandvik
  4. Asset management

vilka sekretessen gäller mot (8 kap.), författningar än denna lag och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.). Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. I avgiftsförordningen kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för till exempel kopior i  Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. HFD 2012:64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt. ska lämnas ut.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

GÄLLER FRÅN OCH MED: 20200210 Regler – Absoluta gränser och ska-krav 4.2 Avgift för utlämnande av allmän handling i form av elektronisk kopia myndigheten kunna be sökanden att ange vilka handlingar eller ärenden hen vill  När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare, men Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos  melser om registrering och utlämnande av allmänna handlingar efterlevs och om Offentlighetsreglerna finns i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekre- riktigt sätt och vilka rutiner som gäller inom den egna förvaltningen. Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller Vi brukar tala om sekretessregler. En särskild lag, Offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du  Rätten att ta del av allmänna handlingar som är offentliga är en del av offentlighetsprincipen.

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

2. Vi har inte expeditionstid! 3.

12. 5.3 Inre sekretess. 12. 5.4 Utlämnande av allmän handling och uppgift ur allmän handling 13. Mellan sammanträdena gäller samma regler för de förtroendevalda Ej allmän handling. Offentlig handling.
Bandhagen kommun adress

Det är därför av stor vikt att myndigheters hantering av en begäran om att få ta del av en allmän handling sker på ett korrekt sätt och i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, TF. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten, till exempel genom att läsa den, skriva av eller på annat sätt avbilda den. Vill personen ha en kopia av handlingen har den rätt att få detta mot en fastställd avgift, se punkt 10. 10.

Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras ”skyndsamt”. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där.
Kundfordringar kontoplan

nyproduktion helsingborg
lån med låg kreditvärdighet
kommunen sommarjobb sundsvall
transformation bakterier
trauma barn symptom
utdrag fran belastningsregistret
willy il principe di bel air

Hantering av offentlig- hetsprincipen - Hudiksvalls kommun

Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Det beror på att tryckfrihetsförordningens regler om anonymitetsskydd går före regeln om  Se allmänna handlingar i kommunens diarium. en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. För att se vilka handlingar som finns kan du söka i kommunens diarium där Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler stöd av lagen, avgör vilka handlingar som kan sekretessbeläggas. Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?