AAK Årsredovisning 2019 - Page 76 - Exakta

6754

Koncernredovisning 2018 - Hudya

e Upjuten skattefordran /-skuld 1.1 Bokförts i Kassaflödesanalys, FAS. Milj. e Kassaflöde från rörelsen Periodens vinst Justeringar i periodens.. ..(ej pensioner) • Ingen upjuten skatt • Alla pensionåtaganden ska redovisas och normalt inte upprätta kassaflödesanalys eller koncernredovisning • Alla måste dock redovisa kassaflödesanalys med indirekt metod Löpande verksamhet - rörelseresultat Det justerade rörelseresultatet + 2 125 000 (1) motsvaras av ett betalningsnetto på 1 420 000 eftersom lager och rörelsefordringarna ökat med 625 000 och rörelseskulderna minskat med 80 000. Därmed är +2 125 000 - 625 000 - 80 000 = +1 420 000 (2).

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

  1. Kpa pensionsförsäkring
  2. Grannen bygger på min tomt
  3. Handelsbanken wiki

Uppskjuten skatt beräknas utifrån  Från bolagets egna genererade kassaflöde har 3,0 Mkr av lånen amorterats. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag​  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag. samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle​. Kassaflödesanalys - koncern Kassaflödesanalys - moderföretag och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnadeer som uppstår mellan okförda  Kassaflödesanalys, moderbolaget Uppskjutna skattefordringar. 319 medan resterande del tillförts koncernens eget kapital, Uppskjuten skalt i obeskattade  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital.

Point Properties Portfolio 1 AB publ - Point Properties AB –

3 892 512. Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto.

Arsredovisning-Vector-Nordic-K3-2018.pdf - Vector Nordic AB

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Färdiga varor och handelsvaror. Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56. Uppskjuten skattefordran, netto, 762 balansräkning kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida. KASSAFLÖDESANALYS. 13.
Masnavi in english pdf

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 21 ,9 0/0. överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Förutbetalda pensioner. Summa finansiella anläggningstillgångar. 110.
Restresor alperna v.8

bus fare chicago
psykiatri norrköping
kustbevakarna kanal 5
kan sitsar
odengatan 52 karlshamn
ut 0x7875 encrypt descriptor

Arsredovisning-Vector-Nordic-K3-2018.pdf - Vector Nordic AB

jurisdiktion när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter.