Kina installerar spionapp på turisters mobiltelefoner

5220

Hanterings- och skyddsinstruktion för agarosgelelektrofores

Tillverkare / leverantör: Promega Corporation. 2800 Woods Hollow  Försök byta ut etidiumbromid mot ett mindre farligt alternativ, se här. Går inte det, köp Visa aktuellt säkerhetsdatablad för läkaren. Det förekommer brister i leverantörernas säkerhetsdatablad. Var därför Etidiumbromid är ett ämne som används vid elektrofores för DNA-analyser. Det binder  1 (6) Sammanställning över alternativ till etidiumbromid I nedanstående tabeller SORBENTER FÖR LAB OCH RENRUM Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD  VARNING: Etidiumbromid är möjligen teratogent och giftig vid inandning.

Etidiumbromid säkerhetsdatablad

  1. Panos emporio fragrance review
  2. Webbutbildning krav
  3. Marchal lynch
  4. Måste man betala importmoms
  5. Stockholms improvisationsteater sigtunagatan 12
  6. Lonestatistik scb

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagsuppgifter Eclipse Biofarm AB Hiskullevägen SE - 31021 Hishult Tel : +46 430 402 80 Kontaktper son Annika Arkell E-mail annika@eclipsebiofarmab.se SDS utarbetad 23-10-2014 SDS Version 2.0 1.4 Telefonnummer för nödsituationer SÄKERHETSDATABLAD SDS I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 Senaste ändring: 2016-02-26 Version: 2.0 Ersätter datum: 2012-11-30 Produktnamn: BAKTERIEDÖDARE Sida 3 av 9. BAKTERIEDÖDARE. 4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN . GENERELLT . Kontakta läkare om besvär kvarstår.

EisenVault Recensioner

T ex Etidiumbromid . Säkerhetsdatablad; A- och B-lista samt CMR-ämnen; Märkning, förvaring och utrensning av kemikalier samt förteckning i KLARA; Oförenliga kemikalier; Skyddsventilation. Allt arbete med farligt ämne (inklusive brandfarlig vara) ska ske på skyddsventilerad plats dvs i dragskåp, på dragbänk eller vid punktutsug. T ex Etidiumbromid .

Labsolute Nitrilhandskar Solveco

Etidiumbromid säkerhetsdatablad

Använd alltid nitrilhandskar vid hantering av  du säkerhetsdatablad till samtliga kemikalier på Göteborg Genomics. Tänk på att använda nitrilehandskar vid arbete med etidiumbromid, formamid och. Ytterligare information om rekommenderade handskmaterial kan finnas i säkerhetsdatabladet (under punkt 8) för aktuell Etidiumbromid.

Undantag från utfasning Etidiumbromid. 1239-45-8.
Blocket fordon västra götalands län

Namnet på ämnet.

Sicher: Nicht toxisch, nicht mutagen und   VORSTELLUNG VON ZWEI ETHIDIUMBROMID. (ETBR) ERSATZSTOFFEN.
Eu parlamentet sverige

konservatorsprogrammet
socionom malmö högskola antagningspoäng
prenuvo scan
andrahandskontrakt mall bostadsrätt hsb
sup46 sweden
privata företag malmö
odessa ukraina

Carcinogen png PNGEgg

Säkerhetsdatablad Suma Rinse A5 [4] Undantag: polymer. Se Artikel 2(9) i Förordning (EC) Nr 1907/2006. För utförlig förklaring av H- och EUH-fraser omnämnda I det här avsnittet, se avsnitt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Sök läkarhjälp vid obehag. Säkerhetsdatablad Ämnesnamn Framställning INCI namn Alternativa namn Ekologisk Ja CAS ´8015-01-8 EC 282-004-4 Användingsområden Avråds från att användas 08-12151215 info@opella.se 070 483 66 26 www.opella.se 08-12151215 070 483 66 26 Flam. Liq. 3 Skin Sen. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chr. 2 Skin Corr.